Kaizen

Kaizen

Kaizen je japonské slovo, které v překladu znamená „změna k lepšímu“ a hlavní podstatou je najít cestu k neustálému zlepšování. Vychází z předpokladu, že kontinuální drobné zlepšování ve výsledku znamená více, než velké jednorázové zlepšení. Kaizen dále usiluje o odstranění plýtvání čímž se vlastně stává podstatou štíhlé výroby.

Kaizen je zejména filosofií, které by se měla stát podnikovou kulturou.

Při správné implementaci se kaizen stane každodenním procesem, který zlidští pracoviště, eliminuje tvrdou práci (Muri) a naučí lidi, aby se sami podíleli na zefektivňování pracovních procesů. Pro úspěšnou implementaci Kaizenu do procesu je nutná spoluúčast všech zaměstnanců od uklízečů až po vysoký management.

Kaizen grafika

Pro to, aby se stal Kaizen každodenní součástí a pro maximalizaci pozitivních přínosů je výhodné realizovat tzv. Kaizen workshopy (Kaizen Events), které mají předem definovanou strukturu, na jejich realizaci se podílí průřezově celý tým a jsou zaměřeny na řešení konkrétních problémů na vybraném pracovišti. Hlavním znakem by měla být co nejkratší doba trvání akce (doporučují se 2-5 dnů dle složitosti tématu) a jasná orientace na realizaci jednotlivých zlepšení, nikoliv na naplánování, kdy by měla být jednotlivá zlepšení realizována.

Kaizen workshop probíhá standardně v následujících krocích:

1.    Trénink/proškolení účastníků s cílem získání základních znalostí v oblasti Lean
2.    Analýza současného stavu
3.    Návrh možných zlepšení a cílového stavu
4.    Prioritizace opatření
5.    Trénink nových standardů pro všechny zainteresované pracovníky
6.    Zrealizování navržených zlepšení

Kaizen cyklus:

 • Standardizace operace a aktivity
 • Změření cyklu operace a množství materiálu v procesu
 • Určit požadovaný čas
 • Optimalizovat proces dle požadavků
 • Nová standardizace
 • Pokračovat v procesu

Tento cyklus je také známý jako Shewhart cycle, Deming cycle nebo PDCA.

Pro dosažení úspěšného Kaizen systému je potřeba brát v úvahu pět prvků:

 • Týmová práce – je potřeba, aby všichni zaměstnanci pracovali jako jeden tým.
 • Disciplína – zaměstnanec by měl mít sebekázeň v krizových situacích a loajalitu ke společnosti.
 • Morálka – zaměstnavatel by měl dát svým zaměstnancům motivaci v podobě zaměstnaneckých benefitů a pocit sounáležitosti.
 • Předávání kvality – zaměstnanci by měli mít možnost sdílet své myšlenky, předávat si zkušenosti, znalosti technologií, atd.
 • Návrhy na zlepšení – každý zaměstnanec musí mít možnost podat návrh na změnu bez rozdílu pracovního zařazení, nebo bez ohledu, do jaké míry je daný návrh absurdní.