VSM

VSM

Design hodnotového toku (value stream mapping – VSM) vede k návrhu efektivního hodnotového toku zaměřeného na zákazníka. Hodnotový tok je sled všech procesních kroků od suroviny až po přijetí zákazníkem, při nichž vzniká výrobek, a za něž je zákazník ochoten zaplatit.

Hlavní fáze VSM:

  • Provedení tzv. „Gemba-Walk“ pro seznámení se s procesem. Sleduje se cesta výrobku od začátku do konce s důrazem na identifikaci plýtvání.
  • Zakreslení hodnotového toku, vizuální znázornění všech procesů (materiálových a informačních toků). Začíná se u zákazníka a pokračuje opačným směrem k toku materiálu vstříc problémům. K zakreslení se používá tužka a papír kvůli případným změnám.
  • V další fázi se nakreslí „požadovaný stav“ hodnotového toku, který se dá realizovat v přehledném časovém rámci (6-18 měsíců)
  • Realizace návrhu – tímto krokem se stává budoucí stav současným a možností pro další Kaizen.

Příklad současného hodnotového toku

Příklad budoucího hodnotového toku

Při designu hodnotového toku pro rozmanitou škálu výrobků se použijí skupiny výrobků. Skupinu výrobků tvoří výrobky, které při zpracování procházejí podobnými kroky i stroji a mají podobné procesní časy.

Manažer hodnotových toků

V organizaci podniku není většinou nikdo zodpovědný za celkový hodnotový tok a často nikdo nezná veškeré materiálové a informační toky. Tuto mezeru vyplňuje manažer hodnotových toků.

  • Shromažďuje informace o procesu
  • Moderuje design hodnotových toků
  • Potřebuje sociální kompetence a schopnost řešit konflikty